Franciscusgroep

Leiden

Taakverdeling

Het bestuur van de Franciscusgroep bestaat uit vrijwilligers, welke voor een periode van drie jaar, worden benoemd. Een ieder die op enige wijze betrokken is bij de Franciscusgroep kan in principe lid worden van het bestuur. Scouting ervaring is niet vereist.

Binnen het bestuur kennen we een:

 

Voorzitter

De voorzitter leidt de taken en werkzaamheden van het bestuur en zit de bestuursvergaderingen en groepsraden voor. Hij/zij motiveert, inspireert en bemiddelt bij knelpunten. Hij/zij ziet toe op handhaving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gemaakte afspraken en hij vertegenwoordigt de groep naar buiten.

 

Secretaris
De secretaris is belast met de leiding van het secretariaat. Hij/zij notuleert de bestuursvergaderingen en zorgt dat de leden van bestuur en groepsraad tijdig de benodigde stukken voor de vergaderingen ontvangen. Ook zorgt hij/zij voor het notuleren en vastleggen van de besluiten van de groepsraad. Verder draagt de secretaris zorg voor de interne en externe correspondentie en is hij/zij tevens verantwoordelijk voor het beheer van de ledenadministratie van de groep.

 

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de groep. Hij/zij houdt toezicht op de administratie van de geldmiddelen van de speltakken. Hij/zij stelt jaarlijks de begroting en het financieel verslag op en legt dit ter goedkeuring voor aan bestuur en groepsraad.

 

Algemeen bestuurlid
Het algemeen bestuurlid neemt diverse taken op zich welke niet onder de andere bestuurleden vallen.